จำนวนผู้ชม : 1313 คน


หลังจากที่่ได้ชม  MV-The ASEAN Way (เพลงประจำอาเซียน) ให้นักเรียนศึกษาเนื้อเพลงจากบทเรียน "เนื้อเพลงThe ASEAN Way"  ฝึกร้องแล้วทดสอบการขับร้องเพลงนี้ใน 2 รูป คือ  1.) ขับร้องเดี่ยว  ในเวลาว่างและเวลาพัก  2.) ขับร้องกลุ่ม 3-5 คน ในชั่วโมงเรียนวิชาดนตรี   ชั้นป.1- ป.6  กับครูผู้สอน