ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร

จากลิงค์ด้านล่าง


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ใบงาน เรื่อง Flowchart