จำนวนผู้ชม : 1363 คน


enlightened ศาสนาต่างๆในประเทศไทยenlightened

       ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำความดี   และมีหลักธรรมคำสอนที่บัญัติไว้ในคัมภีร์ เพื่อให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนานำไปปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขในสังคม

 

1.พระพุทธศาสนา ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย

  ศาสดาของพระพุทธศาสนา  คือ   พระพุทธเจ้า

  คัมภีร์ทางศาสนา คือ  พระไตรปิฎก

2.ศาสนาอิสลาม  ถือกำเนิขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

  ศาสดาของศาสนาอิสลาม   คือ  นบีมุฮัมมัด 

  คัมภีร์ทางศาสนา คือ  อัลกุรอาน

3.ศาสนาคริสต์   ถือกำเนิขึ้นที่ประเทศอิสราเอล

  ศาสดาของศาสนาคริสต์  คือ  พระเยซู

  คัมภีร์ทางศาสนา คือ  ไบเบิล

4.ศาสนาฮินดู ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย

  ศาสดาของศาสนาฮินดู  คือ  ศาสนาฮินดูไม่ปรากฏศาสดาแต่นับถือเทพเจ้า   3 องค์ คือ พระพรหม  พระวิษณุ  และพระศิวะ 

  คัมภีร์ทางศาสนา คือ  พระเวท พราหมณะ  อุปนิษัท อารัณยกะ

5.ศาสนาสิกข์  ถือกำเนิดชึ้นที่ประเทศอินเดีย

  ศาสดาของศาสนาสิกข์  คือ  คุรุ รวมทั้งหมด 10 ท่าน

  คัมภีร์ทางศาสนา คือ  ครันถสาหิพ