แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเศษส่วน
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเศษส่วน