จำนวนผู้ชม : 1265 คน


 

smileyกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ปีการศึกษา ๒๕๕๕smiley

 

    หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

                                                                   ครูดรุณี    มณีวรรณ                                                                    

วิชาสังคมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

                                    

 

     ครูวรัญญา    ไชยสกุลทอง                        ครูสุริยา    สุวรรณราษฎร์                                ครูมาลัย   ริญญา

วิชาสังคมศึกษา ,ประวัติศาสตร์                    วิชาสังคมศึกษา ,ประวัติศาสตร์              วิชาสังคมศึกษา ,ประวัติศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                  

                                  

           ครูนฤพร     จำคำ                                           ครูเกษม     วั้นทา                                ครูเอกชัย     จันทร์ตา

วิชาสังคมศึกษา ,ประวัติศาสตร์                     วิชาสังคมศึกษา ,ประวัติศาสตร์              วิชาสังคมศึกษา ,ประวัติศาสตร์

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                   ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                             

     ครูพัฒนา   ว่องธนาการ                                      ครูนภัสวรรณ    ใจปิน

          วิชาสังคมศึกษา                                                 วิชาประวัติศาสตร์

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓