จำนวนผู้ชม : 1251 คน


                           

หลักการใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Past Simple Tense ใน ภาษาอังกฤษ
 

รูปแบบของ Past Simple Tense

 
Subject + Verb2
 

หลักการใช้ Past Simple Tense

  • ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งมักจะมีคำหรือวลีที่บ่งบอกถึงเวลาในอดีตในประโยคเสมอ เช่น yesterday, last…, … ago, once, this morning, when I was… และอื่นๆ เช่น
 
I met a beautiful girl last night. (ฉันเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งเมื่อคืนนี้)
 
 
  • ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต ซึ่งสิ้นสุดลงแล้ว โดยมักมี Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่) อยู่ในประโยคด้วย เช่น often, always, sometimes และอื่นๆ ซึ่งมักจะมี Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา) ระบุถึงเวลาในอดีตด้วย เช่น last month, last year และอื่นๆ เช่น
 
I cooked every night last month. (ฉันทำอาหารทุกคืนเมื่อเดือนที่แล้ว)
 
He always cried when he was young. (เขาร้องไห้เป็นประจำ ตอนเขายังเด็ก)
 
 
  • เราสามารถใช้ "used to + Verb 1" เพื่อให้ความหมายว่า "เคย" เพื่อแสดงถึงการกระทำในอดีตได้ เช่น
I used to eat a lot. (ฉันเคยกินเยอะมาก่อน)
 
He used to be naughty. (เขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อน)

 

วิธีการสร้างประโยค Past Simple Tense

 
 
 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
 
Subject + Verb2
 

ประโยคบอกเล่า

I / You / We / They

went

to the museum.

He / She / It

took

a bus to the school.

 
 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
 
Subject + did + not + Verb1
 

ประโยคปฏิเสธ

I / You / We / They

did

not

go

to the museum.

He / She / It

did

not

take

a bus to the school.

 
 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
 
Did + Subject + Verb1?
 

ประโยคคำถาม

Did

I / you / we / they

go

to the museum.?

Did

he / she / it

take

a bus to the school?

 
 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
 
Who/What/Where/When/Why/How + did + Subject +Verb1?
 

ประโยคคำถาม 
Wh-

Where

did

I / you / we / they

go?

 

How

did

he / she / it

go

to the school?

 
 
*เราใช้ “did” เข้ามาช่วยในการสร้างประโยคคำถามหรือปฏิเสธ โดยกริยาแท้นั้นจะต้องอยู่ในรูปกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น
*คำปฏิเสธรูปย่อของ did not คือ didn’t

เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง Past Simple Tense