จำนวนผู้ชม : 1407 คน


       คำถามที่ผู้ปกครองมักจะถามมากที่สุดคือ "เรียนดนตรี จบแล้วไปทำอะไร" คำตอบตรงๆก็คือ "เป็นนักดนตรี" แต่จริงๆแล้วมีหลากหลายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกมากมาย (บางสายอาชีพจำเป็นต้องมีการฝึกงานก่อน หรือต้องมีการเรียนนอกสาขาวิชาเพิ่มเติม หรือต้องเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)

ดนตรีเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ ทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจศิลปะในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งวิชาสามัญที่เรียนอยู่ในมัธยมปลาย โดยเฉพาะ วิชาศิลปะ นาฏศิลป์ ภาษาศาสตร์ (นักร้องควรรู้ ภาษาอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน และฝรั่งเศส) คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ พละศึกษา คอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ (ถ้าสนใจด้านวิศวกรรมดนตรี) การเชี่ยวชาญในศาสตร์มากกว่า 1 อย่าง เป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

"เรียนดนตรี จบแล้วไปทำอะไร"

 

ด้านการสอนดนตรี/ดนตรีศึกษา
ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา โรงเรียนดนตรีเอกชน นักวิจัย นักมานุษยวิทยาดนตรี (Ethnomusicologist) บรรณารักษ์ดนตรี

 

ด้านการแสดง
นักร้อง นักดนตรี (Pop, Rock, Jazz, Classical, etc.) วาทยกร นักประพันธ์เพลง นักบรรเลงเปียโนประกอบ (Accompanist) นักเปียโน/นักดนตรีในโบสถ์ ผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง นักดนตรีในเหล่าทัพ

 

ด้านธุรกิจดนตรี
นักกฎหมายธุรกิจดนตรีและลิขสิทธิ์ดนตรี ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดนตรี ฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้จัดการ/ตัวแทนศิลปิน นักเขียนด้านดนตรี การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด

 

ด้านการดูแลสุขภาพ
นักดนตรีบำบัด (Music Therapist) นักบำบัดด้านการพูด/การออกเสียง (Speech Pathologist/Voice Therapist)

 

ด้านการผลิตดนตรี (Music Production) 
ผู้อำนวยการผลิต (Producer) ผู้จัดการ นักประพันธ์เพลง วิศวกรบันทึกเสียง ฝ่ายเทคนิคเสียง วิศวกรผสมเสียง ฝ่ายปรับแต่งเสียงดิจิตอล (Digital Audio Editor) นักออกแบบเสียง โปรแกรมเมอร์

 

ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (Music Publishing) 
นักเขียน นักวิจารณ์ นักวารสารศาสตร์ บรรณาธิการ นักประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์ นักพิมพ์ คัดลอก ถอดโน้ตเพลง

 

ด้านละครเพลง/อุปรากร 
นักร้อง/นักแสดง นักดนตรี วิศวกรเสียง นักประพันธ์เพลง ผู้กำกับดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสาน

 

ด้านการสร้าง ซ่อมแซม ฟื้นฟู เครื่องดนตรี 
นักออกแบบเครื่องดนตรี นักซ่อมแซม/ฟื้นฟูเครื่องดนตรี ช่างเทคนิคเปียโน ช่างปรับเสียงเปียโน ช่างซ่อมเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อม/สร้างเครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดนตรี

 

ด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ มีเดีย 
ฝ่ายควบคุมการผลิตเพลง ดีเจ นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์เกม ผู้กำกับดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสาน นักออกแบบเสียง วิศวกรบันทึกเสียง

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิจัย นักมานุษยวิทยาดนตรี ผู้บริหารในองค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรม

 

หมายเหตุ
1. การเตรียมตัวก่อนสอบเพียงไม่กี่เดือนจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการสอบเท่าที่ควร 
2. เรียนดนตรีไม่ง่าย คิดให้ดีๆก่อนเรียนดนตรี ควรปรึกษาหลายๆคน 
3. เพิ่มโอกาสให้ตัวเองโดยมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน 
4. อยากทำในสิ่งที่รัก ก็ต้องตั้งใจเรียนในสิ่งที่รักนั้น 
5. โลกของดนตรีนั้นหลากหลาย น่าเสียดายถ้าจำกัดตัวเองด้วยการเล่นดนตรีเพียงแนวเดียว

Denny J. Euprasert