จำนวนผู้ชม : 1251 คน


การเปรียบเทียบจำนวน

(มฐ.ค.1.1 ป.2/2)

 

1.การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

  • จำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่า  จำนวนนั้นมากกว่า      เช่น    345    กับ    64
  • จำนวนใดมีจำนวนหลักน้อยกว่า  จำนวนนั้นน้อยกว่า        เช่น   86     กับ    431
 
2.การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
  • ให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักทางซ้ายมือสุดก่อน 
       -ถ้าค่าของเลขโดดในหลักดังกล่าวของจำนวนใดมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า
 
           เช่น        753    กับ    457
 
       -ถ้าค่าของเลขโดดในหลักดังกล่าวเท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือทีละหลักด้วยวิธีเดียวกัน
 
           เช่น       684    กับ     682
                        593    กับ     591       
 

274>142
 
      
 
 
        =/=  อ่านว่า  ไม่เท่ากับ   แสดงการไม่เท่ากัน
         =    อ่านว่า   เท่ากับ       แสดงการเท่ากัน
         >    อ่านว่า   มากกว่า     แสดงการมากกว่ากัน
         >    อ่านว่า   น้อยกว่า     แสดงการน้อยกว่ากัน