เรื่อง  หลักและค่าของตัวเลขในแต่ละ            หลัก

 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมีค่ามีค่าเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดนั้นอยู่ในหลักใด ซึ่งจำนวนที่มีหลายหลัก เลขโดดแต่ละตัวจะมีค่าที่แตกต่างกันตามค่าประจำหลักนั้นๆ

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน100,000ป.3