จำนวนผู้ชม : 2890 คน


 

การสร้างสรรค์ภาพปะติดด้วยเศษวัสดุ
 
                                                  
          กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดเศษวัสดุ เป็นการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์จากการปะติดเศษที่หลากหลาย
รูปแบบให้มารวมอยู่ในที่เดียวกัน เกิดเป็นงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่แปลกแตก
ต่างจากการเห็นงานศิลปะในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผล
งานนั้นๆ จากการนำเศษวัสดุที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้มีคุณค่าสวยงาม และมี
ประโยชน์มากขึ้น หากนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
 

1. การเลือกเศษวัสดุสำหรับการนำมาสร้างสรรค์

 

 

     1.) ไม่มีพิษ ที่ก่อให้เกิดความละคายเคือง เช่น เมล็ดพืช พืชบางชนิด มีขน มียาง อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง ควรศึกษารายละเอียดก่อนนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน

 

     2.) ไม่ควรเลือกเศษวัสดุที่แหลมคม และแตกง่าย เช่น เปลือกหอยที่มีหนามแหลม อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนผู้สร้างสรรค์งาน และผู้นำผลงานนั้นไปใช้

 

       3.) ไม่ควรเลือกเศษวัสดุที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น ก้อนหิน แท่งไม้ใหญ่ๆ เพราะอาจทำให้วัตถุประสงค์ของงานผิดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 

 

1.) ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านความคิด สติปัญญา ความสามารถ รวมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต เกิดความเพลิดเพลิน ส่งเสริมสมาธิที่ดี และเมื่อผลงานสำเร็จทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ


2.) ช่วยส่งเสริมและฝึกนักเรียนให้รู้จักคุณค่าของเศษวัสดุธรรมชาติ สามารถนำมาให้เกิดประโยชน์สร้างสุนทรียะให้กับอารมณ์ และจิตใจได้


3.) ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการเรียน


4.) เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง เมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดความชำนาญ สามารถนำออกจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ และทำเป็นอาชีพได้

 

 

 

 

 

 

3. หลักสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่สำคัญ มีดังนี้
 

1.) การออกแบบ หมายถึง การออกแบบผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และนำไปทดลองสร้างผลงาน จนได้รูปแบบที่สวยงามเหมาะสมกับความต้องการของเรา นักเรียนจึงควรศึกษาและมีความรู้เรื่องต่างๆ ดังนี้


1.1) ความรู้เรื่องเส้น เส้นที่ใช้ในการออกแบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึกต่างๆ กัน


1.2) ความรู้เรื่องรูปร่าง รูปทรงของชิ้นงาน รูปทรงที่ถูกต้องสามารถสื่อความหมายผลงานได้ถูกต้อง และเพิ่มความเหมือนจริง และสวยงามได้

1.3) ความรู้เรื่องขนาด และสัดส่วนของผลงาน ขนาดของผลงาน หรือชิ้นงานส่งผลต่อความชัดเจน หรือความโดดเด่นของชิ้นงาน หรือผลงาน


1.4) ความรู้เรื่องความกลมกลืน หรือสี ของเศษวัสดุธรรมชาติ สีของเศษวัสดุที่ติดมาจากธรรมชาติจะช่วยให้ผลงานมีคุณค่า และเพิ่มความสวยงาม


1.5) ความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสม มีความทนทานต่อการใช้และมีความสะดวกในการใช้สอย มีประโยชน์ และนำไปใช้เพื่อสื่อความหมายตามความต้องการได้จริง

 

 

การสร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุ


     เศษวัสดุธรรมชาติที่จะนำมาใช้สร้างภาพปะติดนั้น จะต้องมีขนาดเล็ก

สามารถยึดติดกาวได้ และไม่เป็นอันตรายต่อการนำมาใช้ เช่น เศษเปลือกไม้

เมล็ดข้าวสาร เศษใบไม้ เป็นต้น


     การสร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้      

 

 1. เลือกเศษวัสดุธรรมชาติที่ต้องการมาทดลองวางบนกระดาษวาดเขียนแล้วออกแบบให้เป็นภาพที่ต้องการ โดยอาจใช้ดินสอร่างเค้าโครงภาพก่อนก็ได้


     2. นำเศษวัสดุที่ต้องการมาทากาว แล้วปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามที่ได้ออกแบบไว้


     3. ตกแต่งภาพให้สวยงาม

 

        
                                

                 ออกแบบภาพ                      ทากาววัสดุและนำไปปะติดกระดาษ

 

        
               

                  ตกแต่งภาพ                                       ภาพที่สำเร็จแล้ว

 

 

การสร้างภาพปะติดด้วยวัสดุสังเคราะห์ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้


     1. เลือกวัสดุสังเคราะห์ที่ต้องการ มาทดลองวางบนกระดาษวาดเขียนแล้วออกแบบให้เป็นภาพที่ต้องการ โดยอาจจะใช้ดินสอร่างเป็นเค้าโครงภาพก่อนก็ได้


     2. นำเศษวัสดุที่เลือกไว้มาทากาว แล้วนำไปติดลงบนกระดาษให้เป็นภาพที่ได้ออกแบบไว้


     3. ตกแต่งภาพให้สวยงาม

 

                                                 
                     

                     เลือกวัสดุที่ต้องการ                            ทากาวแล้วนำไปปะติดบนกระดาษ

 

                                                      

 

    ตกเเต่งให้สวยงาม    

 

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 

รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2553

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ปีการศึกษา 2554