จำนวนผู้ชม : 1306 คน


กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

 

 

     กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจในรัฐกำหนดขึ้น เพื่อใช้บังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม โดยมีข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน

 

กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

     กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทาง บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทาง

ของผู้ขับขี่ยานพาหะนะ และคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย

1)สัญญาณจราจร เครื่องหมายสำคัญของการจราจรทางบก เป็นสัญญาณที่อาจแสดงด้วยธง ไฟฟ้า มือ แขน หรือเสียงนกหวีด แบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี

     1.1 สัญญาณไฟฟ้า มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลืองอำพัน และสีเขียว    

         สีที่ปรากฏบนสัญญาณไฟจราจร มีความหมายดังนี้

  • สีเขียว - อนุญาตให้รถขับผ่านไปได้
  • สีเหลืองอำพัน - เตรียมให้รถหยุด                                             
  • สีแดง - หยุดรถ

     1.2 สัญญาณจราจรที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่แสดงให้ด้วยมือและแขน

                                  มารู้จักสัญญาณมือจราจรกันเถอะ

 

      

    

     1.3สัญญาณจราจรที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่แสดงด้วยเสียงนกหวีด

2)การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า

            2.1 ทางที่มีไหล่ทางหรือทางเท้าให้เดินบนทางเท้าที่กำหนดไว้  

 

                               

            2.2 ทางที่ไม่มีไหล่ทางให้เดินริมทางด้านขวาของตน

            2.3 ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้าม(ทางม้าลาย) มิให้คนเดินเท้าข้ามถนนนอกทางข้าม

 

                              

 

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

        กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนคนและทะเบียนบ้าน เป็นกฎหมายสำคัญที่กำหยดระเบียบในการแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการย้ายที่อยู่

  1. การแจ้งเกิด เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนเกิดภายใน 15 ติบัตร
  2. การแจ้งตาย เมื่อมีคนตายในบ้าน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ภายใน 24 ชั่วโมง จะได้รับใบมรณบัตรไว้เป็นหลักฐาน
  3. การย้ายที่อยู่ เมื่อมีการย้ายที่อยู่จะต้องมีการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม และย้ายเข้า         3.1 การแจ้งย้ายออก เจ้าบ้านหรือผู้แทนที่จะย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาไม่เกิน         15 วันนับแต่ย้ายออก                                                                                                                     3.2 การย้ายเข้า เจ้าบ้านหรือผู้แทนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่เจ้าบ้านอยู่อาศัยภายใน 15 วัน นับแต่        วันย้ายเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการแจ้งย้ายที่อยู่ ได้แก่

1.บัตรจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายที่อยู่

2.บัตรจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

3.หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้าน

                     4.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 

                      

 

       ยาเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อได้เสพเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิติใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเป็นลำดับ มีอาการอยากเมื่อขาดยา

       1.ประเภทของยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แบ่งยาเสพติดให้โทษเป็น 5 ประเภท

         1.1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน (ยาบ้า)

         1.2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน โคเดอีน

         1.3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยู่ด้วยหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ ยาเม็ดตกเบ็ดซึ่งมีทิงเจอร์ ฝิ่น การบูรชนิดเข้มข้นเป็นส่วนผสม ยาแก้ไอน้ำเชื่อมซึ่งมีทิงเจอร์ ฝิ่น การบูร เป็นส่วนผสม

         1.4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์

         1.5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม

       2) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ แบ่งได้เป็น 5 ฐาน

         2.1 ฐานผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ

         2.2 ฐานจำหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้ทา

         2.3 ฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

         2.4 ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ

         2.5 ฐานโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ

 

3) เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบจ. อบต.

       1.เทศบัญญัติ เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล ซึ่งมีอำนาจที่ตราบัญญัติโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เทศบัญญัติส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่

          1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

          1.2 การจัดเก็บภาษี

          1.3 การควบคุมโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง

          1.4 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์เลี้ยง

          1.5 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          1.6 การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

          1.7 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

       2.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นกฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับในท้องถิ่น ตราโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

         2.1 การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกในเขตจังหวัด

         2.2 การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น เช่น ค่าเก็บขยะ

       3.ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลตราออกมาเพื่อใช้บังคับในตำบลที่อยู่ในขอบเขตอำนาจโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ได้แก่

         3.1 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

         3.2 การจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

         3.3 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

                                                              กฎจราจรไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะเด็กๆ

 

                                                    devilก่อนจากกันล่ำลากันด้วยบทเพลงเพราะๆ กันเถอะdevil