จำนวนผู้ชม : 1567 คน


สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดสังคมสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

๑.๑ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

enlightenedenlightened มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ enlightenedenlightened

 

enlightenedenlightened การปฏิบัติตนตามกฏระเบียบกติกาของครอบครัว enlightenedenlightened

enlightenedenlightened  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ enlightenedenlightened

enlightenedenlightened  มีส่วนในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวอย่างเต็มใจ enlightenedenlightened

๑.๒ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

heartheart ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของโรงเรียน heartheart

heartheartแสดงความเคารพครู heartheart

heartheart ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียน heartheart

heartheart มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น heartheart