การชั่ง

(มฐ.ค.2.1ป.2/2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และ

เปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน

2.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :