การวัดความยาว

(มฐ.ค.2.1ป.2/1)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน

2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :