จำนวนผู้ชม : 1334 คน


 
 
 
Coolระบบนิเวศ (ecosystem)คือ ระบบของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต ในแหล่งที่อยู่นั้นด้วยโลกจัดว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิต(biosphere)
Kissสิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ต้องมีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ประกอบไปด้วยเซลล์ มีการหายใจ มีการขับถ่ายของเสีย ต้องการอาหาร
Smileประชากร (Population) หมายถึงสิ่งมีชีวิต ทั้งหมดที่เป็นชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
Kissกลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตต่างๆหลายชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยสิ่งมีชีวิตนั้นๆมีความสัมพันธ์กันโดยตรงหรือโดยทางอ้อม
 

Winkโลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ระบบนิเวศหลายๆ ระบบนิเวศมารวมกัน

 

Winkแหล่งที่อยู่ (Habitat) หมายถึง แหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งบนบกและในน้ำ

Winkสิ่งแวดล้อม (Environment)หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

 


   <iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNLlmgpYkjQsy9ZA7xC2rx3HI_GA9f72UlEEK-v3p9F8BOQ/viewform?embedded=true" width="700" height="520" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">กำลังโหลด…</iframe>