จำนวนผู้ชม : 1401 คน


 

การวาดภาพการ์ตูน

ความหมายและประเภทของการ์ตูน

ความหมายของการ์ตูน

   “การ์ตูน” มาจากภาษาอังกฤษว่า  cartoon  หมายถึง ภาพวาดต่างๆที่วาดขึ้นโดยไม่เน้นให้เหมือนกับความเป็นจริงทั้งหมด โดยจะตัดทอนรายละเอียดออกมา ภาพการ์ตูนจึงเขียนขึ้นด้วยลายรูปเส้นแบบง่ายๆ โดยเน้นคุณลักษณะพิเศษของรูปร่าง กริยา ท่าทาง หน้าต่าง ของคน สัตว์ วัตถุสิ่งของ ฯลฯ

   การ์ตูน จัดเป็นงานทัศนศิลป์ เพราะเป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้ทางการมองเห็น การ์ตูนนั้นมักใช้ประกอบในงานต่างๆ ทั้งการ์ตูนประกอบหนังสือ  ภาพยนตร์ แผ่นป้ายโฆษนา ฯลฯ

ประเภทของการ์ตูน

   การ์ตูนแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การ์ตูนภาพเดี่ยว  หมายถึง ภาพการ์ตูนที่เขียนลงกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นภาพที่น่ารัก สวยงาม ล้อเลียน และอาจมีตัวหนังสือประกอบก็ได้

2. ภาพล้อเลียน เป็นภาพที่มีความผิดเพี้ยนหรือเกินกว่าความเป็นจริง โดยล้อเลียนลักษณะเฉพาะของผู้ที่เป็นแบบในการวาด ส่วนมากจะเป็นภาพล้อเลียนบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ เล่น บุคคลสำคัญทางการเมือง นักแสดง นักร้องที่มีชื่อเสียง

3. นิยายภาพ เป็นภาพที่ใช้ประกอบการเล่าเรื่อง มีลักษณะของภาพที่สมจริง มีลักษณะของกายวิภาคแสง-เงา และรายละเอียดที่ชัดเจน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดการ์ตูน

1. ดินสอ ดินสอเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นในการร่างภาพหรือวาดภาพ ดินสอจะมีความอ่อนแอและความเข้มของสีแตกต่างกัน โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน ในการร่างภาพการ์ตูน ควรใช้ดินสอที่มีความเข้มข้นประมาณ HB-2B

2. ยางลบ ยางลบเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ควบคู่กับดินสอ ยางลบที่เหมาะสมในการใช้งาน ควรเป็นยางลบชนิดอ่อนนิ่ม เพราะจะไม่ทำลายผิวกระดาษ และไม่ทำให้เส้นหมึกหลุดออกได้

3. ปากกา เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้เพื่อให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ ปากกามีหลายลักษณะ ให้เลือกตามความต้องการของผู้วาด ได้แก่

 3.1 ปากกาเขียนแบบหรือรอตรง เป็นปากกาที่ใช้เส้นคมชัด หมึกมีให้เลือกหลายสี และสามารถกันน้ำได้

 3.2 ปากกาสักหลาดหรือปากกาเมจิก เป็นปากกาที่ให้ความสะดวก คล่องตัวในการวาด มีให้เลือกหลายสีหลายขนาด บางชนิดกันน้ำได้

 3.3 ปากกาสปีดบอลหรือปากกาคอแร้ง เป็นปากกาที่ต้องจุ่มหมึกก่อนที่จะเขียน สามารถเขียนเส้นได้หลายขนาด แต่ค่อยข้างมีความยุ่งยากในการใช้

4. พู่กัน  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้นให้เกิดน้ำหนักแสง-เงา โดยเส้นจะมีความพริ้วไหวมากกว่ากรใช้ปากกา

5. หมึก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับปากกาและพู่กัน โดยนิยมให้หมึกสีดำในการตัดเส้น

6. กระดาษ กระดาษที่เหมาะแก่การเขียนการ์ตูนมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

 6.1 กระดาษผิวมันหรือกระดาษอาร์ต เหมาะสำหรับการเขียนการ์ตูน ลายเส้น แต่ไม่เหมาะกับการลงสี

 6.2 กระดาษผิวด้าน เหมาะสำหรับการลงสี เพราะเนื้อกระดาษดูดซับสีได้ดี

การเขียนภาพการ์ตูน

 ขั้นตอนการเขียนภาพการ์ตูน มีดังนี้

   1. กำหนดแนวคิด เริ่มจากการจินตนาการถึงการ์ตูนว่าต้องการวาดออกมาในรูปแบบใด

    2. กำหนดโครงสร้าง โดยการร่างภาพที่จะวาดเป็นโครงสร้างภาพรวม ด้ายเส้นและรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงต่างๆ ผสมผสานกัน

   3.กำหนดความรู้สึก คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้เขียนต้องการให้ปรากฎในภาพการ์ตูนนั้นเพื่อให้ผู้ชมทราบว่าตัวการ์ตูนเหล่านั้นมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร