แบบฝึกหัดก่อนเรียน : ทดสอบก่อนเรียนอ่านสะกดคำ
แบบฝึกหัดหลังเรียน : ทดสอบหลังเรียนอ่านสะกดคำ