จำนวนผู้ชม : 1297 คน


ประเภทของระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น  
1. ระบบนิเวศบนบก terrestrial cosystems)  

เป็นระบบนิเวศที่ปรากฏอยู่บนพื้นดิน ซึ่งแตกต่างกันไปโดยใช้ลักษณะเด่นของพืชเป็นหลักแบ่งซึ่งขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ทำให้พืชพรรณต่างๆ แตกต่างกัน

1.ระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อน ได้แก่ ระบบนิเวศป่า เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา เป็นต้น

2. ระบบนิเวศป่าไม้เขตอบอุ่น ได้แก่ ระบบนิเวศ ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ป่าเมดิเตอร์เรเนียน

3. ระบบนิเวศป่าไม้เขตหนาว ได้แก่ระบบนิเวศ ป่าสน

4. ระบบนิเวศป่าชายฝั่ง (ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าโขดหิน)

 
ระบบนิเวศในน้ำ (Aquatic Ecosystems) เป็นระบบนิเวศในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของโลก เช่นระบบนิเวศน้ำจืด (Fresh water Ecosystem) ระบบนิเวศน้ำกร่อย (Estuarine Ecosystem) ระบบนิเวศน้ำเค็ม (Marine Ecosystem)  

 

 
 
 

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNLlmgpYkjQsy9ZA7xC2rx3HI_GA9f72UlEEK-v3p9F8BOQ/viewform?embedded=true" width="700" height="520" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">กำลังโหลด…</iframe>