บรรจุภัณฑ์หมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่ใช้ใส่ ห่อหุุ้มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างปกปิดมิดชิด โดยที่วัตถุหรือวัสดุ

นั้นต้องปกป้องคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน การขนส่ง

การเคลื่อนย้าย และช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน

                                                                      


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ