จำนวนผู้ชม : 1203 คน


คำสั่ง  : 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  1  อย่าง 

ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์  ข้อความต่อไปนี้ลงในชิ้นงาน

 

  • ด.ช. ....................  เลขที่ ......  ชั้น .........

 

  • ด.ญ. ....................  เลขที่ ......  ชั้น .........

 

บันทึกชื่องาน

  • บันทึกลงใน 

 

  • Drive : E

 

  •  
      • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น  Floder 

                201

                202

                203

                204

                205 

 

 

  • ชื่องานที่บันทึก   คือ

         เลขที่........  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ด.ช. ....................

         เลขที่........  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ด.ญ. ....................

 

ตัวอย่างการสร้างผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •