จำนวนผู้ชม : 1267 คน


 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เพลี้ยกับมดดำ มีความสัมพันธ์เทียบได้กับข้อใด

ก. กระต่ายกับหญ้า            ข. เหาฉลามกับปลาฉลาม

ค. นกเอี้ยงบนหลังควาย    ง. กล้วยไม้บนต้นมะม่วง

2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่หนึ่งๆ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายแบบ สิ่งมีชีวิต

ในข้อใดที่มีความสัมพันธ์ซึ่งเทียบได้กับไลเคน

ก. ดอกไม้กับแมลง             ข. พลูด่างเกาะอยู่กับต้นมะม่วง

ค. นกที่สร้างรังบนต้นไม้    ง. แบคทีเรียปมรากตระกูลถั่ว

3. “แหล่งที่อยู่อาศัย” มีความหมายตรงกับข้อความใดต่อไปนี้

ก. ปลาช่อนที่ชอบอาศัยอยู่ตามริมบ่อ หนอง บึง ที่มีพืชน้ำขึ้นปกคลุม และมี

อาหารอุดมสมบูรณ์

ข. กระบองเพชรเป็นพืชทะเลทราย ใบเปลี่ยนแปลงเป็นหนามเพื่อช่วยลดอัตรา

     การคายน้ำ

ค. นกปากห่างอพยพมาอาศัยทารังอยู่ชั่วคราว (4-6 เดือน) ที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี

ง. สาหร่ายข้าวเหนียวเป็นพืชน้ำที่มีดอก รากดูดอาหารจากดินโดยตรง ใบเปลี่ยน

    โครงสร้างสาหรับจับสัตว์น้ำเล็กๆ เป็นอาหาร

4. “ในการสารวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง พบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ลาพู ขึ้นปะปนกัน ส่วนในร่องน้ำและพื้นดิน โคลน มีลูกปลา หอย ปูก้ามดาบ กระจายอยู่

ทั่วไป การศึกษาต่อมาพบว่าหอยกินใบไม้ร่วงเป็นอาหาร ส่วนปูก้ามดาบกินหอย

 และลูกปลา” ข้อมูลนี้ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

ก. กลุ่มสิ่งมีชีวิต       ข. แหล่งที่อยู่อาศัย     ค. ระบบนิเวศ     ง. ห่วงโซ่อาหาร

5. ข้อใดจัดเป็นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์

ก. วัว, กระต่าย      ข. นก, ไก่       ค. เสือ, แพะ      ง.แมว , สิงโต

6. จากการสังเกตข้อเท็จจริงในธรรมชาติ เราจะพบว่าหญ้าที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

ไม่เจริญงอกงาม น่าจะมาจากอิทธิพลของปัจจัยใดมากที่สุด

ก. อุณหภูมิ       ข. แสงสว่าง       ค. เกลือแร่ในดิน        ง. ถูกทุกข้อ

7. ต่อไปนี้ข้อใดถือว่าเป็นปัจจัยทางกายภาพ

ก. จอก แหน สาหร่าย          ข. อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน

ค. แร่ธาตุ ดิน จุลินทรีย์        ง. สารอาหาร ออกซิเจน พืชน้ำ

8. ตู้เลี้ยงปลาแบบปิดสนิท มีสิ่งมีชีวิตในตู้ปลาได้แก่ ปลา หอย กุ้ง โปรโตซัว และพืชน้ำ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานับเดือนเพราะอะไร

ก. สิ่งมีชีวิตไม่เจริญเติบโต               ข. ไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปรบกวน

ค. สิ่งมีชีวิตไม่รบกวนซึ่งกันและกัน ง. การได้ใช้พลังงานอยู่ในสภาพสมดุล

9. ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการย้ายถิ่นฐานของนกปากห่าง หรือการออกหากินในเวลากลางคืนของสัตว์ในทะเลทราย คือ

ก. อุณหภูมิ      ข. แสงสว่าง      ค. ดินและสารเคมี      ง.น้ำและความชื้น

10. แบคทีเรียชนิดหนึ่ง ( E.Coli) ที่อยู่ในลาไส้ใหญ่ของคนมีการอยู่ร่วมกันแบบ

ก. ภาวะปรสิต  ข. ภาวะพึ่งพาอาศัย  ค. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน  ง. ภาวะอิงอาศัย

11. นกเอี้ยงที่หากินบนหลังควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด

ก. ภาวะปรสิต  ข. ภาวะพึ่งพาอาศัย  ค. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน  ง. ภาวะอิงอาศัย

12. ระบบนิเวศที่เป็นพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม อยู่ในเขตฝนตกชุก และสัตว์ชุกชุม หมายถึงระบบนิเวศแบบใด

ก. ทุ่งหญ้า     ข. ป่าดิบชื้น     ค. ป่าโกงกาง     ง. พื้นที่ชุ่มน้ำ

13. ระบบนิเวศที่เป็นพื้นที่ราบต่า ชื้น ไม่มีต้นไม้ใหญ่ ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์น้ำ หมายถึงระบบนิเวศแบบใด

ก. แนวปะการัง   ข. ป่าดิบชื้น   ค. ป่าโกงกาง   ง. พื้นที่ชุ่มน้ำ

14. ระบบนิเวศป่าตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์จานวนมาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก หมายถึงระบบนิเวศแบบใด

ก. แนวปะการัง   ข. ป่าดิบชื้น   ค. ป่าโกงกาง   ง. พื้นที่ชุ่มน้ำ

15. ระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์จานวนมาก ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อการศึกษาวิจัย หมายถึงระบบนิเวศแบบใด

ก. แนวปะการัง   ข. ป่าดิบชื้น    ค. ป่าโกงกาง   ง. พื้นที่ชุ่มน้ำ

16. ข้อใดเป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย

ก. นกเอี้ยงกับควาย    ข. ไลเคน    ค. เหาฉลามกับปลาฉลาม    ง. มดกับเพลี้ย

17. ระบบนิเวศแบบใดที่สัตว์ต้องใช้การปรับตัวมากที่สุด

ก. ระบบนิเวศป่าชายเลน        ข. ระบบนิเวศป่าดิบชื้น

ค. ระบบนิเวศบ่อน้ำ                ง. ระบบนิเวศทุ่งหญ้า

18. ข้อใดเป็นห่วงโซ่อาหารที่ถูกต้อง

ก. พืช กบ แมลง นก งู                  ข. ปลา แมงกะพรุน ปลาดาว หอยเม่น

ค. พืช เพลี้ย ตัวเต่าทอง ด้วง นก    ง. พืช เหยี่ยว สุนัขจิ้งจอก

19. ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียพวกแบคทีเรียปมรากพืชตระกูลถั่วเทียบได้กับข้อใด

ก. +,+                 ข. +,0             ค. - ,0                ง.-,-

20. ธาตุที่พบในสิ่งมีชีวิตคิดเป็นร้อยละโดยน้ำหนักเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่

ก. ออกซิเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน    

ข. คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน

ค. ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกวิเจน คาร์บอน

ง. ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน

21. สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแทนที่คือข้อใด

ก. สปอร์ของโปรโตซัว   ข. ไลเคน     ค. เฟิร์น     ง. มอส

22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุของการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่โดยคน

ก. การสร้างเขื่อนกั้นน้ำ         ข.การทาไร่เลื่อนลอย

ค. การสร้างสถานที่พักผ่อน  ง. การเปลี่ยนสภาพของดิน

23. เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ ณ ที่ใด เราจะพบว่าไม่ค่อยมีต้นไม้เล็ก ขึ้นอยู่ใกล้ เพราะ

ก. แสง                     ข. อุณหภูมิ         ค. ต้นไม้ใหญ่แย่งอาหารและน้ำ

ง. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับต้นไม้เล็ก

24. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายคาว่า “การเปลี่ยนแปลงแทนที่” ได้ถูกต้องที่สุด

ก. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในสังคมหนึ่งๆ อย่างช้าๆ

ข. กระบวนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่

ค. ลาดับของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจนถึงสังคมขั้นสุดยอด

ง. การเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งมีชีวิตจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างช้าๆ

25. ข้อใดแสดงถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศ

ก. ผู้ผลิต ผู้บริโภค                           ข. ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร

ค. กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย    ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย

26. วัฏจักรของสารใดที่ไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยากาศ

ก. คาร์บอน          ข. แคลเซียม         ค. ไนโตรเจน            ง. ออกซิเจน

27. ถ้าสิ่งมีชีวิตพวก Producer ตายหมด จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศ

ก. ไม่มีอินทรียสารสาหรับสิ่งมีชีวิต

ข. สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้จะตายทันที

ข. สิ่งมีชีวิตจาพวกสร้างอาหารเองไม่ได้จะอยู่ได้ตามปกติ

ง. สิ่งมีชีวิตจาพวกสร้างอาหารเองไม่ได้จะมีชีวิตอยู่ระดับหนึ่ง

28. สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด

ก. หญ้า             ข. กระต่าย            ค. หนู             ง. กิ้งกือ

29. ข้อใดคือระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด

ก. ระบบนิเวศทางทะเล                ข. ระบบนิเวศป่าไม้

 ค. โลกของสิ่งมีชีวิต                     ง. ระบบนิเวศทุ่งหญ้า

30.ข้อใดกล่าวผิด

ก. ระบบนิเวศขนาดเล็กจะซ้อนอยู่ในระบบนิเวศขนาดใหญ่

ข. ปลาสวยงามชนิดต่างๆ ที่เลี้ยงในตู้ปลาและมีพืชน้ำ ไม่จัดเป็นระบบนิเวศ

ค. ห่วงโซ่อาหารคือการกินกันเป็นทอดๆ

ง. ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม เรียกว่าระบบนิเวศ