จำนวนผู้ชม : 1280 คน


 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1.         ปากกา 4 ด้าม ราคา 28 บาท อัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาของปากกาหนึ่งด้ามเป็นบาทเท่ากับข้อใด

             1          4 : 28                  

             2          28 : 4

             3          4 : 7

             4          7 : 4

2.         รถยนต์วิ่งได้ชั่วโมงละ 220 กิโลเมตร รถจักรยานยนต์วิ่งได้ชั่วโมงละ 120 กิโลเมตรอัตราส่วนของความเร็วของรถจักรยานยนต์ต่อความเร็วของรถยนต์เท่ากับข้อใด

             1          9 : 11

             2          7 : 9

             3          6 : 11

             4          8 : 13

3.         กระเป๋านักเรียนใบหนึ่งราคา 275 บาทและเครื่องเขียนชุดหนึ่งราคา 100 บาท อัตราส่วนอย่างต่ำของราคาของเครื่องเขียนต่อราคาของกระเป๋านักเรียนเท่ากับข้อใด

             1          100 : 275

             2          4 : 11

             3          6 : 15

             4          5 : 14

4.         อัตราส่วนอย่างต่ำของ 5 ab2 c2 : 10ab2 c เท่ากับข้อใด

             1          5a2c2 : 10b2

             2          2 : ac

             3          a2b2c2 : ab2c

             4          ac : 2

5.         ขนมชนิดหนึ่งราคาต้นทุนต่อห่อ 1.50 บาท ขายราคาห่อละ 1.75 บาท อัตราส่วนอย่างต่ำของราคาต้นทุนต่อราคาขายเท่ากับข้อใด

             1          1.50 : 1.75

             2          15.0 : 17.5

             3          150 : 175

             4          6 : 7

6.         อัตราส่วนคู่ใดไม่เท่ากัน

             1          2 : 3 และ 126 : 189

             2          13 : 17 และ 63 : 85

             3          81 : 144 และ 117 : 208

             4          209 : 133 และ 231 : 147

7.         ถ้า  =  แล้ว 2 x + 3 เท่ากับข้อใด

             1          27

             2          29

             3          28

             4          39

8.         ถ้า  = แล้ว  + 2เท่ากับข้อใด

             1          9

             2          10

             3          11

             4          12

9.         คนงานรับเหมาก่อสร้าง 8 คน ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จภายใน 36 วัน ถ้าต้องการให้งานนั้นเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมอีก 4 วัน จะต้องใช้คนงานทั้งหมดกี่คน

             1          9 คน

             2          10 คน

             3          11 คน

             4          12 คน

10.       อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท

             1          100 บาท

             2          500 บาท

             3          1,000 บาท

             4          1,500 บาท

11.       ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนจากเมือง A  ไปเมือง C โดยมีระยะทางจากเมือง B ไปยังเมือง C กับระยะทางจากเมือง A  ไปยังเมือง C  เป็นอัตราส่วน 4 : 7  ถ้าระยะทางจากเมือง A  ไปยังเมือง C ยาว 560 กิโลเมตร ระยะทางจากเมือง A ไปยังเมือง B ยาวกี่กิโลเมตร

             1          120 กิโลเมตร

             2          180 กิโลเมตร

             3          240 กิโลเมตร

             4          275 กิโลเมตร

12.       ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสระน้ำอยู่กลางที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร รอบนอกของสระน้ำเป็นถนนเท่ากว้างเท่ากันตลอด ถ้าอัตราส่วนระหว่างพื้นที่สระน้ำต่อพื้นที่ของถนนเป็น 8 : 13     ถนนรอบสระน้ำกว้างกี่เมตร

             1          1 เมตร

             2          2 เมตร

             3          3 เมตร

             4          4 เมตร

13.       อัตราส่วนของจำนวนลูกหินของจันต่อจำนวนลูกหินของแจ่มเท่ากับ 5 : 6 ถ้าแจ่มมีลูกหินมากกว่าจัน 7 ลูก แจ่มจะมีลูกหินอยู่กี่ลูก

             1          25

             2          32

             3          36

             4          42

14.       ข้อใดไม่ถูกต้อง

             1          75 % =

             2          40 % =

             3          15% =

             4          150% =

 

 

15.       ร้อยละ 5 ของ p เท่ากับข้อใด

             1         

             2         

             3         

             4         

16.       ฝากเงิน 480 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี เมื่อฝากเงินครบปี จะได้ดอกเบี้ยกี่บาท

             1          52.60 บาท

             2          54.60 บาท

             3          56.60 บาท

             4          57.60 บาท

17.       5 % ของคนเข้าชมฟุตบอลเท่ากับ 2,500 คน มีคนเข้าชมฟุตบอลทั้งหมดกี่คน

             1          500 คน

             2          12,500 คน

             3          45,000 คน

             4          50,000 คน

18.       นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 680 คน มีนักเรียน 45 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีนักเรียนที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กี่คน

             1          284 คน

             2          302 คน

             3          306 คน

             4          324 คน

 

 

 

 

 

 

 

19.       แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 %  ต้องเติมน้ำกี่ลิตรจึงจะมีความเข้มข้น 25 %

             1          1.2 ลิตร

             2          1.4 ลิตร

             3          2.2 ลิตร

             4          2.4 ลิตร

20.       ในการสอบครั้งหนึ่งมีผู้สอบผ่าน 73 % ซึ่งมากกว่าผู้สอบตก 230 คน มีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน

             1          400 คน

             2          500 คน

             3          600 คน

             4          700 คน

21.       250 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร

             1          25 เซนติเมตร

             2          2.5 เซนติเมตร

             3          0.25 เซนติเมตร

             4          0.025 เซนติเมตร

22.       480 เมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร

             1          4,800 เซนติเมตร

             2          48,000 เซนติเมตร

             3          480,000 เซนติเมตร

             4          4,800,000 เซนติเมตร

23.       350,000 เซนติเมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร

             1          35,000 กิโลเมตร

             2          3,500 กิโลเมตร

             3          35 กิโลเมตร

             4          3.5 กิโลเมตร

24.       540 นิ้ว เท่ากับกี่ฟุต

             1          36 ฟุต

             2          45 ฟุต

             3          48 ฟุต

             4          54 ฟุต

 

 

 

25.       พ่อค้าซื้อผ้ายาว 24 หลาคิดเป็นความยาวกี่ฟุต

             1          48 ฟุต

             2          72 ฟุต

             3          96 ฟุต

             4          120 ฟุต

26.       พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

             1          750 ตารางเซนติเมตร

             2          7,500 ตารางเซนติเมตร

             3          75,000 ตารางเซนติเมตร

             4          750,000 ตารางเซนติเมตร

27.       พื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเมตร

             1          5,000 ตารางเมตร

             2          50,000 ตารางเมตร

             3          500,000 ตารางเมตร

             4          5,000,000ตารางเมตร

28.       สนามกีฬาแห่งชาติแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ 13,000 ตารางหลา คิดเป็นพื้นที่กี่ตารางฟุต

             1          39,000 ตารางฟุต

             2          390,000 ตารางฟุต

             3          11,700 ตารางฟุต

             4          117,000 ตารางฟุต

29.       สนามหญ้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 32,000 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่กี่ไร่

             1          20 ไร่

             2          40 ไร่

             3          60 ไร่

             4          80 ไร่

30.       สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 240 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร

             1          480 ตารางเมตร

             2          620 ตารางเมตร

             3          740 ตารางเมตร

             4          960 ตารางเมตร

 

 

31.       อุปกรณ์ชนิดใดไม่สามารถวัดความยาวของสิ่งของได้

             1          ตลับเมตร

             2          สายวัด

             3          ไม้เมตร

             4          วงเวียน

32.       ข้อใดเลือกใช้หน่วยการวัดพื้นที่ไม่เหมาะสม

             1          ราศีขายที่ดิน 3 ไร่

             2          ผ้าผืนนี้มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร

             3          ดวงตาแบ่งที่ดินให้หลานคนละ 2 ไร่

             4          ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ 1,680,000 ตารางมิลลิเมตร

33.       “ชาตรีวัดความสูงของเสาธงได้ 7.80 ____” จากข้อความข้างต้นควรเติมหน่วยวัดความยาวในข้อใดลงในช่องว่าง

             1          เซนติเมตร

             2          นิ้ว

             3          เมตร

             4          มิลลิเมตร

34.       “ถนนสายหนึ่งยาว 128____”

             จากข้อความข้างต้นควรเติมหน่วยวัดความยาวในข้อใดลงในช่องว่าง

             1          นิ้ว

             2          มิลลิเมตร

             3          หลา

             4          กิโลเมตร

35.       “กระเบื้องปูพื้นบ้านแผ่นหนึ่งมีความยาวด้านละ 8.5 ___ ” จากข้อความข้างต้นควรเติมหน่วยวัดความยาวในข้อใดลงในช่องว่าง

             1          มิลลิเมตร

             2          เซนติเมตร

             3          เมตร

             4          วา

 

 

 

 

 

 

36.       ข้อใดเลือกใช้หน่วยการวัดพื้นที่ไม่เหมาะสม

             1          สนามฟุตบอลในโรงเรียนมีพื้นที่ 860 ตารางเมตร

             2          ห้องสมุดมีพื้นที่ 74 งาน

             3          ที่นาของพ่อมีพื้นที่ 12 ไร่ 200ตารางวา

             4          บัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่มีพื้นที่ 24 ตารางเซนติเมตร

37.       ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

             1          1,025 ตารางเซนติเมตร

             2          1,089 ตารางเซนติเมตร

             3          1,760 ตารางเซนติเมตร

             4          1,849 ตารางเซนติเมตร

38.       ห้องเรียนกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ถ้าใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 20 เซนติเมตร ปูเต็มพื้นห้องเรียนจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น

             1          269 แผ่น

             2          1,875 แผ่น

             3          9,375 แผ่น

             4          7,500 แผ่น

39.       ตู้ปลาใบหนึ่งจะน้ำได้ 2,500 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาตรน้ำที่ตู้ปลาจุได้กี่ลิตร

             1          25,000 ลิตร

             2          250 ลิตร

             3          25 ลิตร

             4          2.5 ลิตร

40.       ข้อใดไม่ถูกต้อง

             1          ไม้โพรแทรกเตอร์สั้นกว่าไม้บรรทัด

             2          ลูกฟุตบอลเบากว่าลูกโป่ง

             3          แก้วน้ำจุน้ำได้น้อยกว่าแจกัน

             4          รถยนต์หนักกว่ารถบรรทุก

41.       การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีใดที่ใช้พื้นที่ภายในวงกลมแทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลในแต่ละ
รายการ

             1          ตาราง

             2          แผนภูมิแท่ง

             3          แผนภูมิรูปวงกลม

             4          แผนภูมิรูปภาพ

42.       การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมมีประโยชน์อย่างไร

             1          เพื่อชี้ให้เห็นรายละเอียด

             2          เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

             3          เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลได้มากขึ้น

             4          เพื่อนำไปใช้ให้ครบถ้วนในภายหน้า

43.       ข้อมูลในข้อใดเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข

             1          เพศ

             2          อาชีพ

             3          ส่วนสูง

             4          ระดับการศึกษา

คำชี้แจง          ใช้แผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 44 – 52

             แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบสีต่าง ๆ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            

44.       นักเรียนทั้งหมดกี่คน

             1          16 คน

             2          19 คน

             3          24 คน

             4          25 คน

45.       นักเรียนชอบสีใดมากที่สุด

             1          สีฟ้า

             2          สีเขียว

             3          สีชมพู

             4          สีแดง

 

 

 

 

 

 

46.       นักเรียนชอบสีเขียวน้อยกว่านักเรียนชอบสีฟ้ากี่คน

             1          6 คน

             2          5 คน

             3          4 คน

             4          3 คน

47.       นักเรียนชอบสีฟ้า คิดเป็นกี่เท่าของนักเรียนชอบสีแดง

             1          2 เท่า

             2          3 เท่า

             3          4 เท่า

             4          5 เท่า

48.       นักเรียนชอบสีฟ้า 9 คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด

             1          12%

             2          24 %

             3          28 %

             4          36%

49.       นักเรียนชอบสีแดง 3 คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด

             1          3 %

             2          6 %

             3          9 %

             4          12 %

50.       นักเรียนชอบสีเขียวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนชอบสีฟ้า

             1          33.33 %

             2          58.40 %

             3          66.67 %

             4          74.50 %

51.       แผนภูมิรูปวงกลมแสดงนักเรียนที่ชอบสีเขียว มีขนาดมุมรอบจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมกี่องศา

             1          43.2 องศา

             2          86.4 องศา

             3          100.8 องศา

             4          129.6 องศา

 

 

52.       นักเรียนชอบสีฟ้ามากกว่านักเรียนชอบสีแดง กี่เปอร์เซ็นต์

             1          6 %

             2          8 %

             3          12 %

             4          24 %

คำชี้แจง          ใช้แผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 53 – 60

             แผนภูมิรูปวงกลมแสดงงบประมาณของโรงเรียนแห่งหนึ่งตามสายงานต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2553

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


53.       งบประมาณของสายงานใดมากที่สุด

             1          ปกครอง

             2          บริการ

             3          ธุรการ

             4          กิจกรรม

54.       งบประมาณของสายงานวิชาการ – แผนงานคิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณทั้งหมด

             1          9.85

             2          12.91

             3          14.56

             4          58.44

55.       งบประมาณของสายงานใด น้อยกว่างบประมาณของสายงานแนะแนว

             1          หมวดวิชา

             2          ปกครอง

             3          กิจกรรม

             4          วิชาการ-แผนงาน

 

 

56.       งบประมาณของสายงานปกครองคิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณของสายงานกิจกรรม

             1          ร้อยละ 18.42

             2          ร้อยละ 21.98

             3          ร้อยละ 25.80

             4          ร้อยละ 30.50

57.       ถ้างบประมาณทั้งหมดในโรงเรียน 575,000 บาท แล้วสายงานธุรการใช้จ่ายงบประมาณกี่บาท

             1          325,125 บาท

             2          336,030 บาท

             3          364,075 บาท

             4          382,150 บาท

58.       สายงานในข้อใดใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่า 10 % ของงบประมาณทั้งหมด

             1          บริการ

            2          แนะแนว

             3          กิจกรรม

             4          หมวดวิชา

59.       แผนภูมิรูปวงกลมแสดงงบประมาณของสายงานบริการ มีขนาดมุมรอบจุดศูนย์กลางของรูปวงกลม

             กี่องศา

             1          21.55 องศา

             2          32.50 องศา

             3          35.46 องศา

             4          44.80 องศา

60.       งบประมาณของสายงาน