จำนวนผู้ชม : 1244 คน


สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชา  คอมพิวเตอร์3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 3/1  นักเรียนสามารถบอกชนิดของอุปกรณ์เทคโนโลยีได้

 

นักเรียนพร้อมกันหรือยัง...ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันนะ                       

                 ...........Go..Go.....

 

 คำชี้แจง    ให้นักเรียน  Click  Play  ได้เลยนะครับ

เมื่อนักเรียนศึกษาสื่อประกอบการสอนแล้ว เราลองมาทำแบบทดสอบกันนะครับ