จำนวนผู้ชม : 1278 คน


สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วิชา  คอมพิวเตอร์2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 2/2  นักเรียนสามารถดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

 

นักเรียนพร้อมกันหรือยัง...ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันนะ                       

                 ...........Go..Go.....