จำนวนผู้ชม : 1507 คน


Past Simple Tense ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้ว โดยมักจะมีการระบุช่วงเวลาไว้ด้วยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มาดูโครงสร้างและวิธีใช้งานกันเลย

 

 

โครงสร้าง Past Simple Tense
ประเภทของประโยค โครงสร้าง
บอกเล่า S. + V.2
ปฎิเสธ S. + did not+ V.1
คำถาม Did + S + V ช่อง1 + ?

หมายเหตุ

Verb ช่อง 2 คือ คำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ Verb จำพวกนี้จะลงท้ายด้วย –ed ค่ะ โดยหลักการเติม –ed มี 5 ข้อง่ายๆดังนี้

1. กริยาทั่วไปมักจะสามารถเติม –ed ได้เลย

Walk——–Walked

Cook——–Cooked

Listen——- Listened

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย

love – loved = รัก

move – move = เคลื่อน

hope – hoped = หวัง

3. กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed

deny – denied = ปฏิเสธ

modify – modified = ปรับเปลี่ยน

worry – worried = กังวลใจ

ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเติม ed ได้เลย เช่น

play – played = เล่น

stay – stayed = พัก , อาศัย

enjoy – enjoyed = สนุก

obey – obeyed = เชื่อฟัง

4. กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

plan – planned = วางแผน

stop – stopped = หยุด

beg – begged = ขอร้อง

5. กริยาที่มี 2 พยางค์ แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้น มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

concur – concurred = ตกลง, เห็นด้วย

occur – occurred = เกิดขึ้น

refer – referred = อ้างถึง

permit – permitted = อนุญาต

ข้อยกเว้น ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ามา เช่น

cover – covered = ปกคลุม

open – opened = เปิด

นอกจากการเติม-ed แล้ว กริยาช่อง 2 ยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือสามารถเปลี่ยนรูปได้อีกด้วย มาดูกันเลยว่ากริยาช่อง2 ที่มีการเปลี่ยนรูปนั้นมีคำอะไรบ้าง 

 

กริยา 3 ช่อง คืออะไร?

คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง และบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย

กริยา 3 ช่อง เป็นคำที่ใช้แสดงถึงอาการ เหตุการณ์ และช่วงเวลา คือ คำพูดที่แสดงการกระทำของประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยา หากประโยคขาดคำกริยา ความหมายอาจจะผิดเพี้ยน และไม่สามารถทราบเหตุการณ์ อดีต หรือปัจจุบัน หรืออนาคต ได้เลย เพราะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

 

irregularverb

ตาราง กริยา 3 ช่อง
Simple Present(กริยาช่อง 1) Simple Past (กริยาช่อง 2) Past Participle(กริยาช่อง 3)
arise

awake

be

bear

beat

become

begin

bend

bet

bite

bleed

blow

break

bring

build

burn

burst

buy

catch

choose

cling

come

cost

creep

cut

deal

dig

dive

do

draw

dream

drink

drive

eat

fall

feed

feel

fight

find

fit

flee

fling

fly

forbid

forget

forgive

forgo

freeze

get

give

go

grind

grow

hang

have

hear

hide

hit

hold

hurt

keep

kneel

knit

know

lay

lead

leap

leave

lend

let

lie (down)

light

lose

make

mean

meet

pay

prove

put

quit

read

ride

ring

rise

run

saw

say

see

seek

sell

send

set

sew

shake

shave

shear

shine

shoot

show

shrink

shut

sing

sink

sit

slay

sleep

slide

sneak

speak

speed

spend

spill

spin

spit

split

spread

spring

stand

steal

stick

sting

stink

strew

strike

strive

swear

sweep

swim

swing

take

teach

tear

tell

think

thrive

throw

undergo

understand

upset

wake

wear

weave

weep

win

wind

withdraw

wring

write

arose

awoke

was, were

bore

beat

became

began

bent

bet

bit

bled

blew

broke

brought

built

burned or burnt

burst

bought

caught

chose

clung

came

cost

crept

cut

dealt

dug

dived or dove

did

drew

dreamed or dreamt

drank

drove

ate

fell

fed

felt

fought

found

fit, fitted

fled

flung

flew

forbade or forbad

forgot

forgave

forwent

froze

got

gave

went

ground

grew

hung or hanged

had

heard

hid

hit

held

hurt

kept

knelt or kneeled

knitted or knit

knew

laid

led

leapt or leaped

left

lent

let

lay

lit or lighted

lost

made

meant

met

paid

proved

put

quit

read

rode

rang

rose

ran

sawed

said

saw

sought

sold

sent

set

sewed

shook

shaved

sheared

shone or shined

shot

showed

shrank or shrunk

shut

sang

sank

sat

slew

slept

slid

sneaked or snuck

spoke

sped

spent

spilled or spilt

spun

spat or spit

split

spread

sprang

stood

stole

stuck

stung

stank or stunk

strewed

struck

strove or strived

swore

swept

swam

swung

took

taught

tore

told

thought

thrived or throve

threw

underwent

understood

upset

woke or waked

wore

wove

wept

won

wound

withdrew

wrung

wrote

arisen

awoken

been

borne

beaten or beat

become

begun

bent

bet

bitten

bled

blown

broken

brought

built

burned or burnt

burst

bought

caught

chosen

clung

come

cost

crept

cut

dealt

dug

dived

done

drawn

dreamed or dreamt

drunk

driven

eaten

fallen

fed

felt

fought

found

fit, fitted

fled

flung

flown,

forbidden or forbade

forgotten

forgiven

forgone

frozen

gotten or got

given

gone

ground

grown

hung or hanged

had

heard

hidden

hit

held

hurt

kept

knelt or kneeled

knitted or knit

known

laid

led

leapt or leaped

left

lent

let

lain

lit or lighted

lost

made

meant

met

paid

proved or proven

put

quit

read

ridden

rung

risen

run

sawed or sawn

said

seen

sought

sold

sent

set

sewn or sewed

shaken

shaved or shaven

sheared or shorn

shone or shined

shot

shown or showed

shrunk or shrunken

shut

sung

sunk

sat

slain

slept

slid

sneaked or snuck

spoken

sped

spent

spilled or spilt

spun

spat or spit

split

spread

sprung

stood

stolen

stuck

stung

stunk

strewn

struck or stricken

striven or strived

sworn

swept

swum

swung

taken

taught

torn

told

thought

thrived or thriven

thrown

undergone

understood

upset

woken or waked

worn

woven

wept

won

wound

withdrawn

wrung

written

 

ตัวอย่างการใช้ past simple tense 

 

โครงสร้าง Past Simple Tense
ประเภทของประโยค โครงสร้าง
บอกเล่า S. + V.2
ปฎิเสธ S. + did not+ V.1
คำถาม Did + S + V ช่อง1 + ?

หมายเหตุ

ประโยคบอกเล่า

I went to the theme park yesterday.
ฉันเพิ่งไปสวนสนุกมาเมื่อวาน

ประโยคปฏิเสธ

He did not visit his grandmother in ages.
เขาไม่ได้ไปหายายมานานแล้ว

ประโยคคำถาม

Did you do the laundry this morning?
เมื่อเช้านี้เธอซักผ้ารึยัง

  • เมื่อเราใช้ did แสดงถึงอดีตแล้ว เราไม่จำเป็นต้องใช้ 2 นะจ๊ะ สามารถใช้ V. 1 ได้เลย
    • เมื่อเราใช้ did แสดงถึงอดีตแล้ว เราไม่จำเป็นต้องใช้ 2 นะจ๊ะ สามารถใช้ V. 1 ได้เลย