จำนวนผู้ชม : 1371 คน


Defining Relative Clause

1) เมื่อใช้เป็นประธาน (Subject)
          1.1 ใช้กับคน (Persons) นิยมใช้ who (= ผู้ซึ่ง) มากกว่า that
เช่น  We like the woman who teaches us German. มาจากประโยค 2 ประโยคคือ
= We like the womanThe woman teaches us German.
จะเห็นได้ว่า who แทน the woman จึงเป็น subject ของ verb “teaches”
** ให้สังเกตว่า relative clause จะอยู่ชิดกับตัวที่มันขยายเสมอ

          1.2 ใช้กับสัตว์ สิ่งของ (animals or things) นิยมใช้ that (= อันซึ่ง) มากกว่า which
เช่น  The car that is going past now belongs to me.
เมื่อแยกประโยคจะได้
The car belongs to me. และ The car is going past now.
จะเห็นได้ว่า that แทน the car และเป็น subject ของ verb “is”
ตัวอย่าง  = We went to the shop that sells ready-made clothes.
= I’ve just had some soup that tasted like water.
= Books that are written for students are called textbooks.

2) เมื่อใช้เป็นกรรม (Object of the verb)
            2.1 ใช้กับคน (Persons) ใช้ whom (= ผู้ซึ่ง) 
เช่น The lady (that or whom) you met last week came here yesterday.
เมื่อแยกเป็นสองประโยคจะได้ 2 ประโยคคือ
The lady came here yesterday.  You met the lady last week.
จะเห็นว่า the lady เป็น object ของ verb “met”
The man (that or whom) you spoke to last night is my boyfriend.
เมื่อแยกประโยคจะได้ จะได้ 2 ประโยคคือ
The man is my boyfriend. และ You spoke to the man last night.
จะเห็นได้ว่า the man เป็น object ของ verb “spoke to”

2.2 ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ (animals or things) นิยมใช้ that มากกว่า which
The composition (that) you wrote yesterday was good.
เมื่อแยกประโยคจะได้
The composition was good. และ You wrote the composition yesterday.
จะเห็นได้ว่า the composition เป็น object ของ verb “wrote”
** สำหรับ relative pronoun ที่ใช้เป็น object ของ verb เรานิยมตัด relative pronoun ทิ้งและตัดกรรมในประโยคเดิมทิ้งด้วย เช่น
– The teacher I love is ill today. (subject + verb ละ relative pronoun ไว้)
– The friend he met at school went abroad.
– The house we have just bought cost a million baht.
– The dress you made yesterday was beautiful.
– I like the photo you took at Hua-Hin.

3) ใช้เป็นกรรมของบุรพบท (Object of preposition)
เรานิยมละ relative pronoun ที่ทำหน้าที่เป็น object ของ preposition เช่นเดียวกับในข้อสอง โดยใช้รูปประโยค subject + verb + proposition ทั้งกับคนและสิ่งของ เช่น
            3.1 ใช้กับคน (Persons)
– The woman the book was written by is in hospital now.
เมื่อแยกเป็น 2 ประโยค จะได้
The woman is in hospital now. และ The book was written by the woman.
** the woman เป็น object ของ preposition “by”

            3.2 ใช้กับสัตว์ สิ่งของ (animals or things) 
– The bridge they went over a few minutes ago was built in 1970.
เมื่อแยกเป็น 2 ประโยคจะได้
The bridge was built in 1970. และ They went over the bridge a few minutes ago.
เราอาจจะใช้ว่า
= The pen that you are using with is cheap.
The pen which you are using with is cheap.
The pen with which you are using is cheap.(เป็นภาษาโบราณ)
The pen you are using with is cheap.

   ** ข้อควรระวัง จะใช้ preposition + that ไม่ได้ ให้ใช้ preposition + which…
ถ้า at/ in + which = where (เมื่อใช้กับสถานที่)
for + which = why (เมื่อใช้หมายถึงเหตุผล)
on / at + which = when (เมื่อใช้กับเวลา)
– I have not fixed the date on which I’ll go abroad.
(= I have not fixed the date when I’ll go abroad.)
– Are those reasons for which you choose to go to Africa instead of America?
(=Are those reason why you choose to go to Africa instead of America?)
– This is the town in which I used to live.
(=This is the town where I used to live.)
– What was the date on which you visited me?
(= What was the date when you visited me?)
– The time at which he heard the sound of the gun is not known.
(=The time when he heard the sound of the gun is not known.)
– She could not know the reason for which her close friend had left her.
(=She could not know the reason why her close friend had left her.)
– This is the time of year in which the flowers appear.
(=This is the time of the year when the flowers appear.)
– This is the place at which I found your watch.
(=This is the place where I found your watch.)

4. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ     (Possessive)
        4.1 เมื่อใช้กับคน (Persons) เช่น
– The boy is my cousin. The boy’s hat hangs here.
The boy whose hat hangs here is my cousin.
– This is the man. I am going to marry his daughter.
= This is the man whose daughter I am going to marry.
** ให้สังเกตว่า Whose ใน relative clause ข้างบนนี้ บางครั้งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคบางครั้งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค และไม่ว่าจะเป็นประธานหรือกรรม ให้วางไว้ชิด noun ที่มันขยายเสมอ
            = whose + noun + (subject) + verb

            4.2 เมื่อใช้กับสัตว์และสิ่งของ ใช้ได้ 2 แบบ คือ
                  4.2.1 ใช้ of which เช่น

– Pass me the bookIts cover is red.
= Pass me the book of which the cover is red.
ใช้   ……of which + subject + verb ……..
                   4.2.2 ใช้ with + noun ซึ่งนิยมมากกว่าใช้ of which เช่น
– Pass me the bookIts cover is red.
= Pass me the book with the red cover.
– Please buy me a catIts tail is long.
= Please buy me a cat with a long tail.
ใช้ …….with + (article) + adjective + noun ……..
รูปประโยคข้างบนนี้ ใช้กับ คนได้ เช่น
– The girl with long hair is my sister.
ในทำนองเดียวกัน เราใช้ whose กับ สัตว์ สิ่งของ ได้ เช่น
– The box whose lid you painted cost 20 dollars.
– The dog whose tail is short is very fierce.

 

 

*** ข้อควรจำ 
หลังคำต่างๆ ต่อไปนี้ ให้ใช้ relative pronoun “that” เสมอ ไม่นิยมใช้ who หรือ which
1.หลังคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) เช่น
He is the cleverest boy that has ever studied in this college.
This is the hardest problem that I have ever had to face.
That is the biggest elephant that I have ever seen.

2. หลังคำแสดงลำดับที่ (ordinal Numbers) เช่น
This is the second car that broke down.
The first thing that you must do is to help him at once.

3. หลังคำต่อไปนี้
everybody , everyone , anyone , anybody , someone , nobody , no , one , all , none , any , some , littel , much , few , everything , anything , nothing , only , very , It’s … เช่น
Everything (that) I do seem to be wrong.
Everyonr that knew her liked her.
This is the only example that I can give you.
It was a clever boy that found the stolen goods.