สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  การวาดภาพด้วย Shapes ( รูปร่าง รูปทรง )

วิชา  คอมพิวเตอร์1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 1/1 บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 

นักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้ว

เรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันเลยนะครับบ...

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Paint
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Paint
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สื่อประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2560