สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

วิชา  คอมพิวเตอร์2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 2/1 

นักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้ว

เรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันเลยนะครับบ...


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :