จำนวนผู้ชม : 1352 คน


enlightenedenlightenedสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน

 

enlightenedสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและเกิดขึ้นตามธรมชาติ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงแบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น แม่น้ำ ภูเขา  น้ำตก  ป่าไม้

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น รถยนต์  โรงงาน  ดินสอ กระเป๋า สมุด สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถหมดไปได้ หากมนุษย์ไม่ช่วยกันดูแลรักษา