แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : ความปลอดภัยในงานช่าง
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง งานช่าง