จำนวนผู้ชม : 1503 คน


วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

    วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่ย่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ

      การประกอบวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

    วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
และสายไฟ เมื่อเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (ถ่านไฟฉาย)
ทางขั้วบวกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไปยังขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ครบวงจ
ของกระแสไฟฟ้า เรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่า วงจรไฟฟ้าปิด
 

    แต่ถ้าวงจรไฟฟ้านี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า

ไปยังขั้วลบ ซึ่งอาจเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขาดหรือไม่สัมผัสกัน

เรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่า วงจรไฟฟ้าเปิด

    ดังนั้นถ่านไฟฉาย สายไฟ หลอดไฟฟ้า  เป็นส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  

ส่วนสวิตช์จะทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้าในกรณีถ้าเราเพิ่มถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าให้

มากขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

    
    จากการทดลองเพิ่มถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้น โดยการนำถ่านไฟฉาย
มาต่อให้ขั้วบวกของก้อนแรกต่อเข้ากับขั้วลบของก้อนที่สองเรียงกันไป
เรียกว่า การต่อถ่าน
 
ไฟฉายแบบอนุกรม ทำให้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าทีผ่านหลอดไฟฟ้ามากขึ้นด้วย
 

    ถ้านำถ่านไฟฉายจำนวน 2 ก้อน มาต่อแบบขนาน พลังงานที่ไกลจากถ่านไฟฉาย

ทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉายเพียง 1 ก้อน เท่านั้น

การต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าการต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานไม่เป็นที่นิยมนำมาต่อเพื่อใช้งาน

ถ่านไฟฉายที่นำมาต่อกันตั้งแต่ 2 ก้อน ขึ้นไป เรียกว่า แบตเตอรี่

   
     แบตเตอรี่เป็นกลุ่มของถ่านไฟฉายที่ต่อกันแบบอนุกรม  พลังงานไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่เป็นพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉายทุกก้อนรวมกัน  เป็นแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อต่อครบวงจรกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกของแบตเตอรี่  
ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทางขั้วลบของแบตเตอรี่เพียงทิศทางเดียว  ส่วนไฟฟ้าที่ใช้
ตามบ้านเรือนเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ  ที่มีพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าจากแบตเตอรี
 
 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

    การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทุกส่วนของวงจรเท่ากัน วงจรไฟฟ้าแบบนี้  ถ้าสายไฟขาดแม้เพียงสายเดียวจะมีผลให้วงจร

เปิดทั้งวงจร ทำให้หลอดไฟฟ้าดับหมด

 

    การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (หลอดไฟฟ้า)

คร่อมกับแหล่งกำเนิดไฟ้ฟ้า (แบตเตอรี่) ทำให้กระแสไฟฟ้าแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว

วงจรไฟฟ้าแบบนี้ ถ้าสายไฟที่ต่อวงจรส่วนใดส่วนหนึ่งขาด ส่วนนั้นวงจรเปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า

เฉพาะช่วงนั้นจะไม่ทำงาน แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนอื่นๆ ยังคงทำงานได้

 
 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง วงจรไฟฟ้า ป.6