จำนวนผู้ชม : 1421 คน


Daily Routines กิจวัตรประจำวัน

I get up at seven o'clock.
I brush my teeth.
 
I take a shower.

 

I get dressed.

 

I go to school.
 

 

I study English.
I have lunch at twelve o'clock.

 

 
I study Maths.
 
 
I play football.
 
I go home.
I do my homework.
 
 
I watch television.
 
 
I play game.

 

I take a bath.
 
I read a book.

 

I go to bed at ten o'clock.