จำนวนผู้ชม : 1307 คน


วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง รู้จักของเล่นของใช้ เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำแนก ของเล่นและของใช้ 

ของเล่น คือ  ของที่มีไว้ใช้ในการเล่น เพื่อความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน ของเล่นมีประโยชน์ ทำให้เกิดจินตนาการ ฝึกสมอง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ 

ของใช้ คือ ของที่จำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวัน  สามารถอำนวยความสะดวกได้  ใช้ทำงานต่างๆได้ 

การสังเกต (Observation) คือ การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์ ที่จะหาข้อมูล ซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งของนั้นๆ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป

การจำแนก (Classifying) หมายถึง ความสามารถในการแบ่งประเภทสิ่งของโดยหาเกณฑ์ หรือสร้างเกณฑ์ในการแบ่ง ขึ้น

การลงความเห็นจากข้อมูล (Interring) หมายถึง การเพิ่มเติมคววามคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย และจะไม่บอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้จากการสังเกต การวัด หรือการทดลอง

Speace หรือ มิติ ของวัตถุใดๆ  หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นคงที่ ซึ่งจะมีรูปร่างเหมือนวัตถุนั้น เช่น space ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็คือ เนื้อที่ซึ่งกระดาษแผ่นที่ทับอยู่ space อาจมี 2 มิติ คือ กว้างและยาว หรืออาจมี 3 มิติ คือ กว้าง ยาว และสูง ก็ได้

การสื่อความหมาย (Comunication) หมายถึง ความสามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตลอดจนการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก การพูด การเขียน การใช้รูปภาพ การแสดงสีหน้า และภาษาท่าทาง ก็จัดว่าเป็นการสื่อความหมายด้วย

การวัด (Measurement) หมายถึง การใช้เครื่องมือต่างๆ วัดหาปริมาณของสิ่งที่เราต้องการทราบได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยการวัดกำกับอยู่เสมอ

การคำนวณ คือ ความสามารถในการนับจำนวนของวัตถุการหาปริมาณต่างๆ การบวก ลบ คูณ หาร ทักษะการคำนวณที่มีควรส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัยได้แก่ การนับจำนวนของวัตถุ การนำจำนวนตัวเลขมากำหนด หรือบอกลักษณะต่างๆ เช่น ความกว้าง ความยาว ความสูง พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก ดังนั้น คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งสำหรับวิทยาศาสตร์ เพราะในการทดลอง หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ นั้นต้องใช้ตัวเลขในการคำนวณ

ของเล่น ใช้เล่นเพื่อความสนุก และเพลิดเพลิน

ของใช้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่นำมาทำของเล่นของใช้ เรียกว่า วัสดุ  เช่น โลหะ  ดิน ผ้า ยาง พลาสติก กระดาษ