จำนวนผู้ชม : 1372 คน


แบบรูป (Pattern)

         แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกต การวิเคราะห์ หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้
         แบบรูปนับเป็นปัจจัยพื้นฐานอันหนึ่งในการช่วยคิดแก้ปัญหาต่าง ๆในชีวิตประจำวันโดยที่เราได้เคยพบเห็นและได้ผ่านการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลกับแบบรูปในลักษณะต่างๆ กันมาแล้ว แบบรูปที่จะกล่าวถึงนี้เป็นแบบรูปในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เห็นรูปแบบของการจัดลำดับ และการกระทำซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ใช้การสังเกต การวิเคราะห์ การให้เหตุผลในการบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้อย่างถูกต้องจนถึงขั้นสรุปเป็นกฎเกณฑ์
         โดยทั่วไปในคณิตศาสตร์จะพบเห็นการใช้แบบรูปในเรื่องของจำนวน รูปภาพ รูป เรขาคณิตจากแบบรูปของจำนวนเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์โดยใช้ตัวแปร และสมบัติของการเท่ากันสร้างสมการเพื่อใช้แก้ปัญหาได้ จากเงื่อนไขข้างต้น สรุปได้ว่า
         แบบรูป (Patterns) หมายถึง รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆที่นำมาประกอบกันตามความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น

ตัวอย่าง

พิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้จะพบว่า
รูปที่ 1   เป็นช้างตัวโต  1 เชือก  ช้างตัวเล็ก 1 เชือก
รูปที่ 2   เป็นช้างตัวโต  2 เชือก  ช้างตัวเล็ก 1 เชือก
รูปที่ 3   เป็นช้างตัวโต  เชือก  ช้างตัวเล็ก เชือก

ในรูปถัดไปควรเป็น

พิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้จะพบว่า
รูปที่ 1   เป็นแมลงตัวโต  1 ตัว  แมลงตัวเล็ก 1 ตัว
รูปที่ 2   เป็นแมลงตัวโต  1 ตัว  แมลงตัวเล็ก 2 ตัว
รูปที่ 3   เป็นแมลงตัวโต  1 ตัว  แมลงตัวเล็ก ตัว

ในรูปถัดไปควรเป็น

พิจารณาจำนวนต้นทิวลิปในแต่ละรูปแล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1) รูปที่    8 จะมีจำนวนต้นทิวลิปกี่ต้น 

2) รูปที่  10 จะมีจำนวนต้นทิวลิปกี่ต้น

3) รูปที่  12 จะมีจำนวนต้นทิวลิปกี่ต้น 

พิจารณาแบบรูปจะพบว่า

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์