จำนวนผู้ชม : 1317 คน


ฤดูกาลต่างๆ เกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้น โลกจะหมุนรอบตัวเองโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา แกนของโลกเอียงทำมุมคงที่ตลอดเวลา การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกในลักษณะดังกล่าว ทำให้บริเวณต่างๆ ของโลกได้รับแสงสว่างและความร้อนไม่เท่ากัน จึงทำให้ฤดูกาลต่างๆ สลับกันไปในเวลา 1 ปี เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ

2.1 การเกิดฤดูกาลต่างๆ

 

จากภาพ สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 ในราวเดือนมิถุนายน โลกทางซีกเหนือจะหันไปทางดวงอาทิตย์ ทำให้ได้รับความร้อนมากกว่าด้านอื่นๆ บริเวณซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูร้อน (summer) ส่วนบริเวณซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาว (winter)

ตำแหน่งที่ 2 ในราวเดือนกันยายน โลกหันข้างเอาบริเวณเส้นศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์ซีกโลกเหนือจึได้รับความร้อนน้อยกว่าในเดือนมิถุนายน บริเวณซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูใบไม้ร่วง(fall) ส่วนบริเวณซีกโลกใต้เป็นฤดูใบไม้ผลิ (spring)

ตำแหน่งที่ 3 ในราวเดือนธันวาคม โลกทางซีกเหนือจะหันออกจากดวงอาทิตย์ ทำให้ได้รับความร้อนน้อยกว่าด้านอื่นๆ บริเวณซีกโลกเหนือ จึงเป็นฤดูหนาว (winter) ส่วนบริเวณซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อน (summer)

ตำแหน่งที่ 4 ในราวเดือนมีนาคม โลกหันข้างบริเวณเส้นศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์อีกครั้ง บริเวณซีกโลกเหนือจะได้รับแสงมากขึ้น จะอบอุ่นขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ (spring )ส่วนบริเวณ ซีกโลกใต้เป็นฤดูใบไม้ร่วง (fall)

2.2 ฤดูกาลในประเทศไทย

                    สำหรับในประเทศไทยของเราตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย ซึ่งเป็นเขตร้อนและได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูงตลอดปีจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ

 

2.2.1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลมนี้เกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดียในซีกโลกใต้พัดผ่านศูนย์สูตรขึ้นมา จึงนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ทางทิศตะวันตก

 

2.2.2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

พัดต่อจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี้

เกิดจากแถบประเทศมองโกเลีย และจีนในซีกโลกเหนือจึงนำความหนาวเย็นและแห้งแล้ง เข้าสู่

ประเทศไทยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ประเทศไทยมีฤดูกาลไม่เหมือนกับประเทศต่างๆ ทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ดังนั้นบริเวณประเทศไทยจะมีฤดูกาลแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ดังนี้

ฤดูฝน      อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน    อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

 

ส่วนในภาคใต้ของประเทศไทยจะมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน