แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน Vocabulary unit 3
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียน Vocabulary unit 3
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง Vocabulary unit 3