จำนวนผู้ชม : 1459 คน


 

 รื่อง มาตราตัวสะกด

            มาตรา คือ แม่บทแจกลูกอักษรตามหมวดคำที่มีตัวสะกดหรือออกเสียงอย่างเดียวกัน 

แบ่งออกเป็น 8 มาตรา หรือ 8 แม่ คือ

            มาตรา แม่ ก กา  หรือ แม่ ก กา  คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด มาตรา กน
หรือ แม่กน  คือพยางค์ที่มีตัว น สะกดหรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด
ได้แก่ตัว น ญ ณ ร ล ฬ (6) 
มาตรา กง หรือ แม่กง คือพยางค์ที่มีตัว ง สะกดหรือนิคหิตซึ่งทำหน้าที่
เหมือนตัว ง สะกด (1) มาตรา กก หรือ แม่กก  คือพยางค์ที่มีตัว ก สะกด
หรือ ตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ก สะกด ได้แก่ตัว ก ข ค ฆ (4) มาตรา กด
หรือแม่กดหรือพยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ด สะกด 
  ได้แก่ ตัว ด จ ฉ ช ซ ฌ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส (18)  มาตรา กบ
หรือ แม่กบ คือพยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว บ สะกด 
ได้แก่ ตัว บ ป พ ฟ ภ มาตรา กม หรือ แม่กม  คือพยางค์ที่มีตัว ม สะกดหรือนิคหิต
ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ม สะกด มาตรา เกย หรือ แม่เกย  คือพยางค์ที่มีตัว ย
และ ตัว ว สะกด  มาตราหรือแม่ทั้ง 8 นี้ มีวิธีแจกลูกต่างๆกัน
    ามความต้องการในภาษาไทยแบ่งตัวสะกดออกเป็น 2 ประเภท คือ
ตัวสะกดที่เป็นรูปพยัญชนะเดี่ยวในภาษาไทยมี 8 เสียง ( 8 มาตรา )  ได้แก่
1. แม่กก พยัญชนะในแม่กก คือ ก , ข , ค , ฆ เช่น จาก สุข นาก เมฆ ฯลฯ
2. แม่กง พยัญชนะในแม่กง คือ ง เช่น จง ปลง กรง สรง ฯลฯ
3. แม่กด พยัญชนะในแม่กด คือ จ , ช , ซ , ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ด , ต , ถ , ท , ธ , ศ , ส, ษ
เช่น อาจ นุช ก๊าซ กฎ ปรากฎ อูฐ ครุฑ ฯลฯ
 4. แม่กน พยัญชนะในแม่กน คือ ญ , ณ , น , ร , ล , ฬ เช่น ชำนาญ  คุณ กิน จร กาล ฯลฯ
5. แม่กบ พยัญชนะในแม่กบ คือ บ , ป , พ , ฟ , ภ เช่น กราบ บาป ภาพ ลาภ ฯลฯ
6 .แม่กม พยัญชนะในแม่กม คือ ม เช่น กลม จม บ่ม นม ฯลฯ
7. แม่เกย พยัญชนะในแม่เกย คือ ย เช่น ขวย สวย ขาย นาย ฯลฯ
8. แม่เกอว พยัญชนะในแม่ เกอว คือ ว เช่น ราว สาว หนาว พราว ฯลฯ
นอกจากนั้นตัวสะกดที่เป็นพยัญชนะรูปเดี่ยวอาจมีสระประกอบอยู่ด้วย
เช่น ญาติ ชาติ สมบัติ ฯลฯ
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กง
 
แม่กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ม เช่น ร่ม ล้อม พัดลม ชมพู่  เข็ม  โคมไฟ 
ส้ม ไอศกรีม สนามกีฬา มะขาม
 
 
 
 
 
    รูปภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กม
แม่เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ย เช่น สร้อยคอ กระเป๋าสะพาย
ทางม้าลายน้อยหน่า พลอย นักมวย  รอยเท้า ไฟฉาย ถ้วยกาแฟ ป้ายจราจร
 
 


  รูปภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่เกย
 แม่เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ว เช่น คอมพิวเตอร์ แก้วน้ำ

มะนาว ไข่เจียว ก๋วยเตี๋ยว ทิวทัศน์ มะพร้าว ต้นข้าว ดวงดาว บ่าวสาว นิ้ว
 รูปภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่เกย
2. มาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ มีตัวสะกดหลายตัว
ในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี 4 มาตรา คือ

แม่กน  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ  น ญ ณ ร ล ฬ เช่น ช้อน กรรไกร

บันได ยาสีฟัน โลชั่น ฟุตบอล การบ้าน ตู้เย็น ปฏิทิน เหรียญ แจกัน
                                            
                                    

 
  รูปภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กน
 แม่กก  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ก ข ค ฆ เช่น  กระจก หมวก
คุกกี้  ที่พัก ก้อนเมฆ ตุ๊กตา กระติกน้ำ เนคไท สติ๊กเกอร์ จิ๊กซอว์ สุนัข รูปภาพที่ 6แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กก  
 
แม่กด  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
สะกด เช่น กระดาษ สมุดโน้ต ไม้บรรทัด นิตยสาร ไม้กวาด คีย์บอร์ด เสื้อเชิ้ต เตารีด
โทรทัศน์ โปสเตอร์ รถเมล์
 

    รูปภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กด
แม่กบ  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ บ ป ภ พ ฟ เช่น โทรศัพท์

รูปถ่าย ไมโครเวฟ ลิปสติก ธูปเทียน กรอบรูป ทัพพี ตะเกียบ ตลับยา แท็บเล็ต
                                           


   รูปภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กบ