จำนวนผู้ชม : 1369 คน


 คำเป็น คำตาย
 
คำเป็น
   1.  คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา
     รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา
   2.  คำที่สะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว
     ตัวอย่างคำเป็น มา / ทำไม / ของ / คน /  / สาย / กาว
     คำตาย
    1.  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ในแม่ ก กา
     ยกเว้น สระเสียงสั้น  อำ  ไอ  ใอ  เอา
    2.  คำที่สะกดในแม่  กก  กด  กบ
     ตัวอย่างคำตาย จะ / มัก / สัตว์ / ตับ