แบบฝึกหัดก่อนเรียน : ก่อนเรียนกาพย์ยานีย์๑๑
แบบฝึกหัดหลังเรียน : หลังเรียนกาพย์ยานี๑๑