ฤดูฝน https://youtu.be/ewuMl6hLR9Q ฤดูหนาว https://youtu.be/63KjFvNIenA ฤดูร้อน https://youtu.be/cLvZ3EC81Xk

https://youtu.be/ewuMl6hLR9Q


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :