จำนวนผู้ชม : 1287 คน


 

 

สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

วิชา  คอมพิวเตอร์3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1  ป.3/1  ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

นักเรียนพร้อมกันหรือยัง.....ถ้าพร้อมกันแล้ว

เรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันเลยนะครับบ...Let Go....

 

Part 1  การใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word เบื้องต้น

 

Part 2 การสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft  Word 2010

 

Part 3 การสร้าง WordArt ในโปรแกรม Microsoft  Word 2010

 

Part 4 การสร้างแผนภูมิกราฟในโปรแกรม Microsoft  Word 2010

 

 

Part 5 การสร้างแผนผังองค์กรในโปรแกรม Microsoft  Word 2010

 

การสร้างงานตัวอย่างในโปรแกรม Microsoft Word 2010  ( การทำหน้าปกงาน )