จำนวนผู้ชม : 1347 คน


เครื่องตวงและหน่วยที่ใช้ในการตวง
     เครื่องตวง เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกปริมาณ และความจุของสิ่งของ ที่เป็นทั้งของแห้งและของเหลว ซึ่งเครื่องตวงก็มีหลายชนิดจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะตวง

เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ถัง ลิตร ถ้วยตวง ช้อนตวง

เครื่องตวงแห้ง
วิธีการตวง ใส่ของให้พูน แล้วใช้ไม้ปาดขอบให้เสมอ

เครื่องตวงของเหลว โดยใช้กระบอกตวงและถ้วยตวง
วิธีการตวง เราต้องตวงของเหลวให้สูงพอดีกับขีดที่ต้องการ

การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ

     อาจทำได้โดยการเปรียบเทียบจากจำนวนหน่วยตวงที่ตวงได้ว่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน

การเปรียบเทียบปริมาณของสิ่งของ
     เมื่อมีสิ่งของสองสิ่งทำให้เกิดการเปรียบเทียบว่าสิ่งใดมากกว่า น้อยกว่า ซึ่งในการเปรียบเทียบนั้นหน่วยของทั้งสองสิ่งต้องเป็นหน่วยเดียวกัน

การหาความจุของภาชนะ
     ภาชนะที่เรานำมาตวงสิ่งของนั้น จะมีความจุแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ถ้าเราตวงสิ่งของลงไปในภาชนะจนเต็ม เราก็จะทราบความจุของภาชนะนั้น แต่ถ้าตวงสิ่งของใส่ภาชนะไม่เต็ม หรือมากจนล้น ความจุก็จะลดลง และเพิ่มขึ้น ตามลำดับ

การเปรียบเทียบความจุ
     การเปรียบเทียบความจุ คือ การเปรียบเทียบความจุของภาชนะตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป โดยบอกได้ว่าภาชนะอันไหนมีความจุมากกว่า น้อยกว่ากัน


การคาดคะเนปริมาณของสิ่งของและความจุของภาชนะ
     การคาดคะเนปริมาณของสิ่งของและความจุของภาชนะ คือ การคาดเดาปริมาณและความจุให้ได้ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วยสายตา ไม่ได้ใช้เครื่องมือ