จำนวนผู้ชม : 1335 คน


    for  |  while  |  do-while   
 

การทำงานเป็นรอบ (Loop)

 
            คำสั่งวนลูป เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ การทำงานเดิมๆตามเงื่อนไขที่ดำหนด เช่น การวนซ้ำการทำงานเดิมเป็นจำนวน 10 รอบ ทำงานซ้ำๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ สำหรับภาษา C จะมีชุดคำสั่งให้ทำงานเป็นรอบอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
            
             1. การทำงานเป็นรอบด้วย for
             2. การทำงานเป็นรอบด้วย while
             3. การทำงานเป็นรอบด้วย do-while
 
           1. การวนลูปด้วยจำนวนรอบที่แน่นอนด้วยคำสั่ง for
                ประโยคคำสั่ง for มีรูปแบบการเขียนดังนี้ คือ
                    รูปแบบ :
                                    for (initialize counter; test counter; increment counter)
                                            {
                                                statement;
                                            }
                    โดยที่ :  initialize counter            หมายถึง    ค่าเริ่มต้นของตัวแปรนับจำนวนรอบ
                                 test counter                   หมายถึง    นิพจน์เงื่อไขที่กำหนดไว้
                                 increment counter         หมายถึง    ค่าที่เพิ่มขึ้นของตัวนับจำนวนรอบ
                    ลักษณะการทำงานของลูป for
                        1. คำสั่งภายใต้ลูป for จะทำงานเมื่อเป็นจริง (True)
                        2. การออกจากลูปเมื่อคำสั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ (False)
                        2. การทำงานของลูป จะเริ่มจากค่าเริ่มต้นที่กำหนด
                        3. จำนวนรอบที่ทำงานจะขึ้นอยู่กับค่านิพจน์ที่กำหนดไว้
                        4. การเพิ่มค่า counter ให้กับลูปส่งผลต่อจำนวนรอบที่ทำงาน เช่น ให้ทำซ้ำ 10 รอบก็สามารถเขียนชุดคำสั่ง ดังนี้
                            for (i=1; i <=10; i++)
                        จากคำสั่ง จะพบว่า
                                1. มีการกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวนับจำนวนรอบเท่ากับ 1 ( i = 1)
                                2. ตัวนับจำนวนรอบจะทำงาน 10 รอบ ( i <= 10 )
                                3. แต่ละรอบให้มีการเพิ่มจำนวนตัวนับจำนวนรอบที่ละ 1 ( i ++)
 
                    ตัวอย่างโปรแกรม :
 


 
 
 
 
 
                    2. การวนลูปการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงด้วยคำสั่ง while
                            ประโยคคำสั่ง while มีรูปแบบการเขียนดังนี้ คือ
                            
                    รูปแบบ :
                                    while (expression)
                                            {
                                                statement;
                                            }
                    โดยที่ :  expression    หมายถึง    นิพจน์ที่นำมาใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
                                 statement     หมายถึง     ประโยคคำสั่งที่งานซ้ำ
 
                    ลักษณะการทำงานของลูป while
 
                            1. ชุดคำสั่งภายในลูป while จะทำงานเมื่อเป็นจริง (True)
                            2. การออกจากลูปเมื่อคำสั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ (false)
                            3. เงื่อนไขหรือนิพจน์ที่นำมาตรวจสอบ สามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ หรือตำดำเนินการทางตรรกะได้ เช่น
                                                while (i = 10)
                                                while (i >=10 && j <= 15)
                                                while (j > 10 && (b < 15 || C < 20))
 
 
                ตัวอย่างโปรแกรม :
 
                            
 
 
            3. การวนลูปการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยคำสั่ง do...while
                   คำสั่ง do...while เป็นคำสั่งวนซ้ำการทำงานเดิมๆ โดยโปรแกรมจะทำงานชุดคำสั่งภายในลูปก่อน 1 รอบ แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริงให้กลับไปทำงานชุดคำสั่งภายในลูปอีกครั้ง และตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนดอีกครั้ง ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเท็จโปรแกรมจะออกจากลูปการทำงานไปทำงานที่คำสั่งถัดไปทันที
                        รูปแบบ :
                                        do
                                            {
                                                statement;
                                            }while ( condition);
                        โดยที่ :
                                        condition    หมายถึง    เงื่อนไขที่กำหนดให้ตรวจสอบหลังทำงานภาย
                                                                           ในลูปทุกครั้ง
                                        statement   หมายถึง    ชุดคำสั่งที่ทำงานก่อนตรวจสอบเงื่อนไข
 
                    ตัวอย่างโปรแกรม :