จำนวนผู้ชม : 1391 คน


1.  ในขั้นตอนแรก ให้คลิกเลือก Workspace แบบ Design
2. คลิกเลือกที่ Common บนแทบเครื่องมือ (หากหาแถบเครื่องมือ ดังภาพตัวอย่างไม่เจอ ให้คลิกที่ Window >> Insert  ก็จะได้แถบเครื่องมือ ปรากฏขึ้นมา)
3. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Table  ดังภาพตัวอย่าง เพื่อแทรกตาราง

4. เมื่อคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Table แล้วจะปรากฏหน้่าต่างหน้าต่างดังภาพ แล้วกำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ตามที่ต้องการ
5. กำหนดความกว้างของตารางให้เหมาะสม ซึ่งในตัวอย่างนี้ได้กำหนดเป็น 600 pixels
6. กำหนดเส้นขอบตาราง, Cell pedding และ Cell spacing ตามความเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน โดยตัวอย่างนี้กำหนดค่าทั้งหมดเป็น 0
7. คลิกที่ปุ่ม OK

8. เมื่อคลิกที่ปุ่ม OK แล้วจะปรากฏ รูปตารางดังภาพ