จำนวนผู้ชม : 1292 คน


ศิลปะกับการออกแบบ

 

การออกแบบ หมายถึง การรู้จักการวางแผนจัดตั้งขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะ รูปแบบและคุณสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดตามความสร้างสรรค์

การออกแบบจำแนกได้ ประเภท คือ การออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบตกแต่ง

1.การออกแบบโครงสร้าง คือ การออกแบบรูปร่างและรูปทรงของวัตถุ เพื่อให้ได้สัดส่วนพอเหมาะ

2.การออกแบบตกแต่ง คือ การใช้ลวดลายตกแต่งให้กับโครงสร้างหลักเพื่อความสวยงาม

องค์ประกอบของการออกแบบ

ผลงานออกแบบส่วนมากจะมีการผสมผสานองค์ประกอบอย่างกลมกลืน ตรงตามความมุ่งหมายที่ออกแบบไว้ โดยการออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงหลักการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้

1.เส้น (Line) จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเส้น

2.ทิศทาง (Direction)

3.รูปร่างและรูปทรง (Form and Shape) รูปร่างจะมีลักษณะกว้างและยาว รูปทรงมีลักษณะกว้าง ยาว หนา

4.ขนาดและสัดส่วน (Size and proportion)

5.ลักษณะพื้นผิว (Textury) คือสื่งที่เห็นหรือสัมผัสได้

6.น้ำหนักและสี (Value and Colour)

7.ดุลยภาพ (Balance)

8.ความกลมกลืน (Harmony) จัดองค์ประกอบให้ได้ประสานกลมกลืน

9.ความขัดแย้ง (Contrast) เป็นการจัดองค์ประกอบให้ตรงข้ามกัน

10.ความเด่น (Dominance) คือ การสร้างองค์ให้มีลักษณะเด่น

11.การเคลื่อนไหว (Movement)

12.จัวหวะ (Rhythm)

13.เอกภาพ (Unity) คือ การจัดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การออกแบบงาน2มิติและ3มิติ

การออกแบบงาน2มิติ แบ่งออกเป็น4ประเภท

1.การออกแบบกราฟิก จุดมุ่งหมายเพื่อการค้าเป็นส่วนใหญ่ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การออกแบบโฆษณาการออกแบบภาพเครื่องหมาย

2.การออกแบบแฟชั่น

3.การออกแบบผลิตภัณฑ์

4.การออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบงาน3มิติ แบ่งออกเป็น2ประเภท

1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ-เครื่องใช้ต่างๆ

2.การออกแบบงานฝีมือ

การจัดแสดงนิทรรศการ

คือ การแสดงเพื่อการศึกษา จะจัดภายในอาคารหรือภายนอกอาคารก็ได้หลักการออกแบบนิทรรศการ

1.เอกภาพ คือ การจัดให้เป็นหมวดหมู่ และมีความสัมพันธูกันโดยตลอด

2.สมดุล คือ การจัดวัสดุให้มีความสมดุลกัน

3.เน้น คือ การสร้างจุดเด่นหรือจุดด้อย

4.แตกต่าง คือ การสร้างงานให้แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร

5.เรียบง่าย

อ้างอิงhttps://sites.google.com/site/thasnsilpm4/bth-thi

 

ศึกษาเพิ่มเติมการออกแบบโลโก้

https://www.designil.com/how-to-logo-design-tips-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89.html

https://www.grappik.com/10-step-how-to-create-logo/

 

 

ศึกษาเพิ่มเติมการออกแบบโปสเตอร์

https://sites.google.com/site/hlakkarxxkbaebsingphimph/07-kar-xxkbaeb-sing-sux-phimph-chephaa-kic/kar-xxkbaeb-postexr

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การออกแบบงานทัศนศิลป์ ม.4