จำนวนผู้ชม : 300 คน


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :