จำนวนผู้ชม : 62 คน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :