จำนวนผู้ชม : 31 คน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :