จำนวนผู้ชม : 1614 คน


การเมืองการปกครองมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชาติ  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวงการดนตรีด้วยเช่นกัน  ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นยุคที่ดนตรีไทยมีความเฟื่องฟูมาก  และสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับดนตรีไทยที่มีข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีที่เคร่งครัด  ส่งผลให้ดนตรีไทยเสื่อมโทรมลง  เรียกได้ว่าเป็น "ยุคมืดแห่งการดนตรีไทย"

 

คำถามพัฒนากระบวนการคิด (จากการชมวีดีทัศน์)

๑.การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีไทยอย่างไร

๒.เพราะเหตุใดดนตรีไทยจึงไม่ได้รับความนิยม

๓.ยุคมืดแห่งการดนตรีไทยมีลักษณะอย่างไร (ระบุ ๓ ข้อ)

๔.การสืบสานดนตรีไทยมีผลประเทศไทยอย่างไร

๕.แนวโน้มดนตรีไทยในอนาคตเป็นอย่างไร