จำนวนผู้ชม : 1300 คน


ขั้นตอนในการวิจารณ์งานศิลปะ มี 4 ขั้นตอนดังนี้

                 1.ขั้นการบรรยาย (Description)

                2.ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)

                3.ขั้นการตีความหมาย (Interpretation)

                4.ขั้นการประเมินคุณค่า (Judgment)


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ศิลปวิจารณ์