จำนวนผู้ชม : 41 คน


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ศิลปวิจารณ์ ตัวอย่างการบรรยาย